Przyłącze wodociągowe – definicja ustawodawcy, uchwała sądu

Przyłącze wodociągowe

Wprowadzenie – Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe, zgodnie z definicją ustawodawcy, to element infrastruktury wodociągowej służący do podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej. Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 8 października 2020 r., przyłącze wody zostało formalnie zdefiniowane i regulowane przez prawo w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego transferu wody między siecią wodociągową a nieruchomością. Aby zapewnić odpowiedni poziom jakości i funkcjonalności, dokładnie określa się wymagania dotyczące projektowania, budowy i utrzymania przyłączy. Przyłącze wody może obejmować rurę, złącza i zawory, które umożliwiają kontrolę przepływu wody oraz dostęp do usług wodociągowych. W związku z tym, jest to istotny element infrastruktury wodociągowej. Umożliwia codzienne korzystanie z wody pitnej i innych zastosowań wodnych w budynkach.

plan sytuacyjny przyłącza wody wymagania
jak się podłączyć do sieci wodociągowej?

Przyłącze wodociągowe – jak jest zdefiniowane przez ustawodawcę?

Przyłącze wodociągowe, zgodnie z definicją ustawodawczą, to odcinek przewodu łączący miejską sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową. Składa się ono z rur, złącz i zaworów, które umożliwiają kontrolę przepływu wody i zapewniają dostęp do usług wodociągowych. Jednak przyłącze wody to nie tylko techniczny element infrastruktury wodociągowej, ale także spełnia istotną rolę w zapewnieniu bezpiecznego i skutecznego transferu wody pitnej oraz innych zastosowań wodnych do budynków. Prawo reguluje wymagania dotyczące projektowania, budowy i utrzymania przyłączy, aby zapewnić ich odpowiednią jakość i funkcjonalność.

Art. 34 ust. 6) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.

Przyłącze wodociągowe – definicja wg uchwały Sądu Najwyższego?

To wyjaśnienie ze strony Sądu Najwyższego jest ważne dla właściwej interpretacji przepisów dotyczących przyłączy wodociągowych. Przyczynia się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury wodociągowej.

Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

UCHWAŁA sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III SZP 2/16 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Przyłącze wody – postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

W celu wykonania przyłącza wodociągowego należy zrealizować kilka kroków opisanych poniżej. Wszystkie te kwestie są istotne dla prawidłowego wykonania i funkcjonowania przyłączy wodociągowych

  • po pierwsze wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, o co trzeba wystąpić do miejscowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji tutaj procedura,
  • po drugie plan sytuacyjny przyłącza wykonany, najlepiej przez biuro projektowe współpracującego z przedsiębiorstwem wodociągowym,
  • po trzecie zgoda na trasę przyłącza, którą uzyskuje się na Naradzie koordynacyjnej przy lokalnym Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub w ramach uzgodnień branżowych z przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi dla danego uzbrojenia.
  • i po czwarte klauzula uzgadniająca Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na wykonanie przyłącza według przedstawionego planu sytuacyjnego,

Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: 23) przyłączy: b) wodociągowych,

Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, lub stacji ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

  1. 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Podsumowanie

Artykuł przedstawił definicję przyłącza wodociągowego zgodnie z ustawodawstwem oraz wyjaśnienie ze strony Sądu Najwyższego. Prawo reguluje również wymagania dotyczące projektowania, budowy i utrzymania przyłączy wodociągowych, mając na celu zapewnienie ich odpowiedniej jakości i funkcjonalności.

Prawidłowe wykonanie i funkcjonowanie przyłączy wodociągowych jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego dostępu do wody pitnej. Dlatego zgodność z przepisami, oraz współpraca z odpowiednimi instytucjami są niezbędne w procesie tworzenia oraz utrzymania przyłączy wodociągowych.

Pytanie 1: Czym jest przyłącze wodociągowe?

Przyłącze wodociągowe to element infrastruktury służący do podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej.

Pytanie 2: Jak jest zdefiniowane przyłącze wodociągowe według ustawy?

Zgodnie z ustawą, przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w budynku.

Pytanie 3: Jakie są kroki potrzebne do wykonania przyłącza wodociągowego?

Aby zrealizować przyłącze wodociągowe, należy uzyskać warunki techniczne, wykonać plan sytuacyjny przyłącza. Następnie uzgodnić trasę z branżystami oraz uzyskać zgodę od zakładu wodociągów i kanalizacji.

Przyłącze wodociągowe – FAQ

Czym jest przyłącze wodociągowe?
Przyłącze wody to element infrastruktury wodociągowej służący do podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej.

Jak jest zdefiniowane przyłącze wodociągowe według ustawy?
Zgodnie z ustawą, przyłącze wody to odcinek przewodu łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w budynku.

Jakie są kroki potrzebne do wykonania przyłącza wodociągowego?
Aby zrealizować przyłącze wody, pierwszym krokiem jest uzyskanie warunków technicznych od lokalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Następnie należy wykonać plan sytuacyjny przyłącza. Na etapie planowania trzeba również uzgodnić trasę przyłącza z odpowiednimi branżystami i uzyskać zgodę od zakładu wodociągów i kanalizacji.

Czy wymagana jest zgoda na budowę przyłącza wodociągowego?
Budowa przyłącza wodociągowego nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia do odpowiedniego przedsiębiorstwa wod-kan w celu uzyskania warunków technicznych i wykonania planu sytuacyjnego.

Jakie dokumenty są potrzebne do wykonania przyłącza wodociągowego?
Aby zrealizować przyłącze wody, potrzebne są warunki techniczne, plan sytuacyjny przyłącza oraz zgody i uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami i branżystami.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram