Przyłącze kanalizacyjne – definicja ustawodawcy, uchwała sądu

Przyłącze kanalizacyjne

Wprowadzenie – Przyłącze kanalizacyjne

Przyłącze kanalizacyjne, zgodnie z definicją ustawodawcy, to element infrastruktury kanalizacyjnej służący do podłączenia nieruchomości w celu odprowadzania ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 8 października 2020 r., przyłącze kanalizacji zostało formalnie zdefiniowane i uregulowane przez prawo w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego transferu ścieków między nieruchomością a siecią kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z obowiązującym prawem, przyłącze kanalizacji sanitarnej musi spełniać określone normy i wymagania techniczne, aby zapewnić jego solidność i niezawodność. Wraz z odpowiednim planowaniem, projektowaniem i utrzymaniem, przyłącze to odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu higieny oraz ochronie środowiska poprzez efektywne gospodarowanie ściekami.

plan sytuacyjny przyłącza kanalizacji wymagania
jak się podłączyć do sieci wodociągowej?

Przyłącze kanalizacyjne – jak jest zdefiniowane przez ustawodawcę?

Przyłącze kanalizacyjne, zgodnie z definicją ustawy, to odcinek przewodu łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości z siecią kanalizacyjną. Rozpoczyna się od pierwszej studzienki, licząc od strony budynku, lub od granicy nieruchomości gruntowej, w przypadku braku studzienki. Jest to istotny element infrastruktury kanalizacyjnej, który umożliwia bezpieczne i skuteczne odprowadzanie ścieków z nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przyłącze kanalizacji podlega określonym wymaganiom technicznym i regulacjom, które mają na celu zapewnienie jego solidności, niezawodności i odpowiedniego funkcjonowania. Dzięki prawidłowo wykonanemu przyłączu kanalizacyjnemu, możliwe jest utrzymanie higieny oraz ochrona środowiska poprzez właściwe gospodarowanie ściekami.

Art. 34 ust. 5) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.

Przyłącze kanalizacyjne – definicja wg uchwały Sądu Najwyższego?

To wyjaśnienie ze strony Sądu Najwyższego jest ważne dla właściwej interpretacji przepisów dotyczących przyłączy kanalizacyjnych. Przyczynia się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kanalizacji sanitarnej.

  1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;
UCHWAŁA sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III SZP 2/16 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Przyłącze kanalizacyjne – postępowanie poprzedzające budowę przyłącza

W celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego należy przejść przez etapy opisane poniżej. Wszystkie te czynniki są istotne dla prawidłowego wykonania i funkcjonowania przyłączy kanalizacji sanitarnych.

  • po pierwsze wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, o co trzeba wystąpić do miejscowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji tutaj procedura,
  • po drugie zlecenie wykonania planu sytuacyjnego przyłącza, najlepiej przez biuro projektowe współpracującego z przedsiębiorstwem wodociągowym,
  • po trzecie zgoda na trasę przyłącza, którą uzyskuje się na Naradzie koordynacyjnej przy lokalnym Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Lub w ramach uzgodnień branżowych z przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi dla danego uzbrojenia.
  • i po czwarte klauzula uzgadniająca Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na wykonanie przyłącza według przedstawionego planu sytuacyjnego,

Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: 23) przyłączy: c) kanalizacyjnych,,

Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, lub stacji ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

  1. 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Podsumowanie

Przyłącze kanalizacyjne odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznego i skutecznego odprowadzania ścieków z nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z obowiązującym prawem, przyłącze kanalizacyjne musi spełniać określone normy i wymagania techniczne. To ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków formalnie definiuje i reguluje przyłącze kanalizacyjne. Budowa przyłącza kanalizacyjnego wymaga zgodności z przepisami prawa budowlanego oraz uzyskania wymaganych zgłoszeń i uzgodnień. Dzięki odpowiedniemu planowaniu, projektowaniu i utrzymaniu, przyłącze kanalizacyjne przyczynia się do utrzymania higieny oraz ochrony środowiska poprzez efektywne gospodarowanie ściekami.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram