Jakie są wymagania dla wykonania planu sytuacyjnego przyłącza wody w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała?

plan sytuacyjny przyłącza wody

Wprowadzenie – plan sytuacyjny przyłącza wody

Plan sytuacyjny dla przyłącza wody – w tym artykule faktycznie przyjrzymy się wymaganiom dotyczącym tworzenia planu sytuacyjnego dla przyłącza wody w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała. Planowanie przyłączy wodnych jest kluczowe dla zapewnienia sprawnego i efektywnego dostarczania wody do obszarów zarówno mieszkalnych jak i komercyjnych. Poprzez zrozumienie wymagań dotyczących opracowywania planu sytuacyjnego, możemy zapewnić właściwe funkcjonowanie a także niezawodność przyłączy wodnych w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała.

Czym jest plan sytuacyjny przyłącza wody?

Mianowicie plan sytuacyjny jest to opracowanie techniczne które ma na celu przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących parametrów technicznych projektowanego przyłącza wody. Toteż plan sytuacyjny przyłącza wody gwarantuje, że system dostaw wody jest zaprojektowany, zgodnie z regulacjami oraz praktykami branżowymi danego przedsiębiorstwa wod-kan.

Na podstawie jakiego dokumentu wykonuje się plan sytuacyjny przyłącza wody?

Plan sytuacyjny przyłącza wody można zrealizować na podstawie wytycznych wskazanych w warunkach przyłączenia do sieci otrzymanych od przedsiębiorstwa wodno kanalizacyjnego.

etapy przyłączenia do sieci wod-kan Bielsko-Biała
przyłącze wody definicja
ile kosztuje przyłącze wody Bielsko-Biała

Jakie są wymagania dla wykonania planu sytuacyjnego przyłącza wody w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała:

1. Mapa zasadnicza

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1 :500 lub 1:1000. Nie starsza niż 1 rok z wrysowaną trasą przyłącza oraz instalacji wewnętrznej do ściany budynku. Dopuszczalne formy mapy zasadniczej: mapa tradycyjna papierowa lub w wersji elektronicznej z licencją.

2. Uzgodnienia branżowe – plan sytuacyjny dla przyłącza wody.

Uzgodnienie trasy przyłącza z dysponentami sieci podziemnych oraz nadziemnych, krzyżujących się i/lub przebiegających w rejonie proponowanej trasy przyłącza (w odległości do 15,0 m od projektowanego przyłącza) Z zachowaniem przepisów branżowych dla danego uzbrojenia tj: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych , sieci szerokopasmowej, w celu uniknięcia posadowienia przyłącza w kolizji z innym uzbrojeniem;

3. Rzut przyziemia budynku a plan sytuacyjny dla przyłącza wody.

Rysunek rzutu przyziemia budynku z zaznaczoną lokalizacją wodomierza, spełniający poniższe wytyczne:

  • Zestaw wodomierza głównego powinien być umieszony za pierwszą zewnętrzną ścianą budynku w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Pomieszczenie powinno posiadać wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknięciem przeciwzalewowym, jeżeli warunki lokalne tego wymagają , a także wentylację . W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie„.
  • Zestaw wodomierzowy powinien być zlokalizowany nie dalej niż 1 m od ściany zewnętrznej budynku, przez którą przyłącze jest wprowadzone w obręb budynku”.
  • „Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierzowego w studzience/komorze poza budynkiem, jeżeli jest on niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca, o którym mowa jw.”

4. Podejście pod montaż wodomierza.

Rysunek ze schematem podejścia pod montaż wodomierza lub rysunek studni/komory wodomierzowej wraz z podejściem pod montaż wodomierza wraz z wyszczególnieniem wszystkich elementów schematu.

5. Rysunki szczegółowe

Wszystkie niezbędne rysunki (np. przejścia przez przeszkody, rozwiązania kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi, profil podłużny w przypadku wykonywania przyłącza metodą bezwykopową, krzyżującego się z istniejącym uzbrojeniem). A także schematy montażowe elementów wodociągu.

6. Mapa ewidencyjna

Aktualna mapa ewidencyjna z wrysowaną projektowaną trasą przyłącza. Dopuszczalne formy jak dla mapy zasadniczej: mapa tradycyjna papierowa lub w wersji elektronicznej z licencją.

7. Oświadczenie Inwestora

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania nieruchomościami, przez które przebiega trasa projektowanego przyłącza, na jego lokalizację oraz na zapewnienie dostępu w pasie jego przebiegu celem prowadzenia jego eksploatacji, konserwacji oraz napraw, zawierające numery przedmiotowych nieruchomości oraz numery KW;

8. Plan sytuacyjny przyłącza wody a decyzja właściwego zarządcy drogi

W przypadku realizacji przyłącza w działce drogowej, niezbędna decyzja zarządcy drogi. MZD Bielsko-Biała, ZDP Bielsko-Biała lub właściwej terytorialnie gminy a także w skrajnych przypadkach GDDKiA.

FAQ 1: Czy muszę zgłosić planowane przyłącze wody w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała?

Tak, zgłoszenie planowanego przyłącza wody jest niezbędne. Zapewnia to administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała wiedzę o planowanych pracach, umożliwia koordynację działań i zapobiega nielegalnym ingerencjom w infrastrukturę wodociągową.

FAQ 2: Jak długo trwa proces wykonania planu sytuacyjnego przyłącza wody?

Faktycznie czas realizacji planu sytuacyjnego przyłącza wody może się różnić w zależności od skomplikowania projektu. Warto wcześniej skonsultować się z lokalnym biurem projektowym w celu uzyskania informacji na temat oczekiwanego czasu trwania procesu.

FAQ 3: Czy istnieją specjalne wymagania dotyczące materiałów używanych do konstrukcji przyłącza wody?

Tak, istnieją określone normy a także przepisy dotyczące materiałów używanych do budowy przyłączy wodnych. Pokrótce należy stosować materiały, które są bezpieczne dla zdrowia i zapewniają trwałość i niezawodność infrastruktury. Ponadto każde przedsiębiorstwo wod kan posiada swoje wytyczne do wykonania przyłączy wodociągowych.

FAQ 4: Czy istnieją różnice w wymaganiach dla planu sytuacyjnego przyłącza wody dla budynków mieszkalnych i komercyjnych?

Tak, przyłącza wody dla budynków mieszkalnych jak i komercyjnych mają różne zapotrzebowanie na wodę i inne specyficzne wymagania, które należy uwzględnić podczas projektowania i budowy przyłącza.

FAQ 5: Kto jest odpowiedzialny za kontrolę jakości wody dostarczanej przez AQUA S.A. Bielsko-Biała?

AQUA S.A. Bielsko-Biała faktycznie jest odpowiedzialna za kontrolę jakości wody dostarczanej do swoich odbiorców. Przeprowadzane są regularne badania i kontrole, aby zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość wody.

FAQ 6: Czy mogę zainstalować przyłącze wody samodzielnie?

Instalacja przyłącza wody powinna być przeprowadzana tak naprawdę przez profesjonalne firmy, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Właściwe wykonanie przyłącza ma kluczowe znaczenie zarówno dla jego prawidłowego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa odbiorcy wody.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram