Jakie są wytyczne dla budowy przyłączy wodociągowych w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała?

przyłącza wodociągowe AQUA Bielsko-Biała

Wprowadzenie – przyłącza wodociągowe AQUA Bielsko-Biała

W administracji AQUA S.A. w Bielsku-Białej, budowa przyłączy wodociągowych właściwie odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu efektywnego i niezawodnego dostarczania wody mieszkańcom. Ważne jest zrozumienie wytycznych i przepisów ustalonych przez AQUA S.A. w zakresie budowy później tych przyłączy wodociągowych. Niniejszy artykuł zapewni Ci wyczerpujące informacje na temat wytycznych dotyczących budowy przyłączy wodociągowych zwłaszcza w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała, dzięki czemu zapewni jasne zrozumienie procesu dla niezbędnych do podjęcia kroków.

Czym jest przyłącze wody?

Przyłącze wodociągowe, krótko mówiąc to element infrastruktury wodociągowej, który umożliwia podłączenie nieruchomości do głównej sieci dystrybucji wody. Na końcu jest to połączenie pomiędzy systemem wodociągowym a budynkiem, które zapewnia dostęp do świeżej wody pitnej. Ogólnie mówiąc przyłącze wodociągowe jest konstrukcją składającą się z rur i zasuw, umożliwiających płynny przepływ wody do nieruchomości. Dlatego też, odpowiednie zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej dostawy wody do użytkownika.

Na podstawie jakiego dokumentu wykonuje się przyłącza wodociągowe AQUA Bielsko-Biała?

Przyłącza wody można zrealizować na podstawie zgłoszonego a w konsekwencji zatwierdzonego planu sytuacyjnego przyłącza wody. Zgłoszenie z planem sytuacyjnym kierujemy do przedsiębiorstwa wod kan administrującego siecią na danym terenie. 

etapy przyłączenia do sieci wod-kan Bielsko-Biała
plan sytuacyjny przyłącza wody
ile kosztuje przyłącze wody Bielsko-Biała

Jakie są wytyczne dla wykonania przyłączy wodociągowych w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała:

1. Właściwa średnica rurociągu

Po pierwsze przyłącze wodociągowe powinno być wykonane średnicą zapewniającą gwarantowany przepływ wody. O odpowiedni dobór tego parametru zadba wybrany przez inwestora projektant wod kan gaz na etapie zgłaszania planu sytuacyjnego.

2. Odpowiednie materiały przyłącza wodociągowe AQUA Bielsko-Biała.

Po drugie rury, kształtki a także armatura wykorzystywane do realizacji przyłączy muszą posiadać pozytywną ocenę higieniczną PZH. Materiały z jakich powinny być wykonane rurociągi to:

 • polietylen PE100 RC/TS SDR 11 PN16 – zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe
 • żeliwo sferoidalne z wykładziną cementową lub poliuretanową – połączenia kielichowe blokowane z uszczelkami EPDM, połączenia kołnierzowe
 • stal nierdzewna i kwasoodporna – łączenie poprzez spawanie

Zasuwy – elementem niezbędnym do funkcjonowania przyłącza jest armatura pomocnicza. I tak należy stosować następujący rodzaj zasuw: 

 • z żywicy POM z króćcami PE100 SDR 11 dla średnic DN32mm do DN50mm
 • z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe dla średnic od DN65mm

Ponadto dla zasuw stosować wyłącznie przedłużenia w wykonaniu teleskopowym. Skrzynki montować zachowując w szczególności odległość dolnej strony pokrywy skrzynki od wystającego trzpienia na poziomie 0.2m.

3. Zagłębienie i posadowienie rurociągu wraz z armaturą – przyłącza wodociągowe AQUA Bielsko-Biała.

Rurociąg wody należy ułożyć w wykopie na głębokości zapewniającej bezpieczne warunki rzecz jasna przed przemarzaniem. I tak należy zachować głębokość przykrycia wodociągu na poziomie od 1.4m do max 2.5m. Wodociąg należy układać na podsypce piaskowej 0.2m a także obsypując go do wysokości 0.3 ponad wierzch rury. Przejścia przez ściany budynków wykonywać w rurach ochronnych.

4. Rodzaje włączeń do sieci– przyłącza wodocągowe AQUA Bielsko-Biała.

Rodzaj włączenia do sieci wodociągowej zależy od materiały z jakiego dana sieć jest wykonana, i tak:

 • dla rur stalowych – za pomocą opaski odcinającej z żeliwa sferoidalnego
 • dla rur z PE – za pomocą obejmy elektrooporowej do nawiercania
 • dla rur z PVC – za pomocą opaski odcinającej z żeliwa sferoidalnego

Należy zaznaczyć że wymieniono najbardziej popularne rodzaje włączeń. Można wykonać włączenie za pomocą kila innych rozwiązań.

UWAGA

Zgodnie z treścią ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Art. 19a, ust. 10, pkt 2, nie pobiera się opłat za: „…włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym związane.”

5. Oznaczenie i identyfikacja – przyłącza wodociągowe AQUA Bielsko-Biała .

Na warstwie obsypki należy zlokalizować taśmę identyfikacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową. Dodatkowo na odcinkach wodociągu wykonanego z PE100 należy w odległości co 30m od zasuwy włączeniowej przewidzieć zabudowę punktów pomiarowych. W  ramach funkcjonowania „PP” na rurociągu PE należy ułożyć drut sygnalizacyjny miedziany 2.5mm2 a w przypadku wykonania wodociągu metodą bezwykopową drut 6.0mm2. Drut musi być trwale przymocowany do rurociągu np. opaskami zaciskowymi  i być wyciągnięty z zapasem 0.2m w skrzynce zasuwy lub „PP”.

6. Badanie wody, dezynfekcja.

Należy przeprowadzić dezynfekcje rurociągu i w konsekwencji przedstawić pozytywny wynik badań fizyko-chemicznych wody. Należy pamiętać iż czynność tą należy wykonać  dla rurociągu o średnicy minimalnej DN65mm.

7. Lokalizacja wodomierza.

 • Zestaw wodomierza głównego powinien być umieszony za pierwszą zewnętrzną ścianą budynku w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Pomieszczenie powinno posiadać wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknięciem przeciwzalewowym, jeżeli warunki lokalne tego wymagają , a także wentylację . W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie„.
 • Zestaw wodomierzowy powinien być zlokalizowany nie dalej niż 1 m od ściany zewnętrznej budynku, przez którą przyłącze jest wprowadzone w obręb budynku”.
 • „Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierzowego w studzience/komorze poza budynkiem, jeżeli jest on niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca, o którym mowa jw.”

FAQ 1: Kto montuje wodomierz?

Po dokonanym odbiorze zrealizowanego przyłącza i zawarciu przez inwestora umowy o zaopatrzenie w wodę, montażu wodomierza dokonuje pracownik AQUA S.A. 

FAQ 2: Kto wykonuje włączenie do sieci wodociągowej?

Włączenie rurociągu do sieci wodociągowej wykonuje AQUA S.A. , wykop musi być przygotowany i odwodniony przez inwestora.

FAQ 3: Jakie są koszty budowy przyłączy wodociągowych w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała?

Koszt budowy przyłączy wodociągowych w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała zależy od różnych czynników, takich jak odległość od głównej sieci dystrybucyjnej wody, stopień skomplikowania instalacji i dodatkowe wymagania dotyczące konkretnej nieruchomości. Zaleca się bezpośredni kontakt z wykonawcą wod kan w celu uzyskania wyceny kosztów opartej na indywidualnych okolicznościach.

FAQ 4: Czy potrzebuję zezwolenia na budowę przyłączy wodociągowych?

Tak, przed rozpoczęciem budowy przyłączy wodociągowych w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała krótko mówiąc konieczne jest uzyskanie zatwierdzenia planu sytuacyjnego przyłącza wody. Wniosek o zezwolenie powinien być złożony do AQUA S.A. wraz z niezbędnymi dokumentami i też informacjami dotyczącymi lokalizacji i przeznaczenia przyłącza.

FAQ 5: Jak długo trwa proces budowy przyłączy wodociągowych w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała?

Faktycznie czas potrzebny na budowę przyłączy wodociągowych może się różnić w zależności od konkretnych warunków i czynników technicznych. Zazwyczaj proces obejmuje etapy, takie jak przygotowanie terenu, instalację, inspekcję i ostateczne zatwierdzenie. Aby uzyskać dokładne informacje na temat czasu trwania, zaleca się bezpośredni kontakt z wykonawcą robót wod kan.

Podsumowanie

Budowa przyłączy wodociągowych w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała wiąże się z określonymi wytycznymi, których przestrzeganie jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej dostawy wody mieszkańcom. Poprzez składanie wniosków, przestrzeganie przepisów lokalnych, spełnianie wymagań technicznych i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa można zapewnić sprawną i efektywną budowę przyłączy. Przestrzeganie tych wytycznych nie tylko zapewnia jakość dostarczanej do nieruchomości wody, ale także utrzymuje wysokie standardy bezpieczeństwa.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram