Jakie są wytyczne dla budowy przyłączy kanalizacyjnych w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała?

przyłącza kanalizacyjne AQUA Bielsko-Biała

Wprowadzenie – przyłącza kanalizacyjne AQUA Bielsko-Biała

W administracji AQUA S.A. w Bielsku-Białej, budowa przyłączy kanalizacyjnych odgrywa kluczową rolę co więcej zapewnienia efektywne i niezawodne odprowadzanie ścieków z nieruchomości mieszkańcom regionu. Ważne jest zrozumienie wytycznych a także przepisów ustalonych przez AQUA S.A. w zakresie ich budowy. Niniejszy artykuł zapewni Ci wyczerpujące informacje na temat wytycznych dotyczących budowy przyłączy kanalizacyjnych zwłaszcza w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała, dzięki czemu zapewni jasne zrozumienie procesu dla niezbędnych do podjęcia kroków.

Czym jest przyłącze kanalizacji?

Przyłącze kanalizacji, krótko mówiąc to element infrastruktury kanalizacyjnej, który umożliwia podłączenie nieruchomości do głównej sieci kanalizacyjnej. Ogólnie mówiąc przyłącze kanalizacyjne jest to połączenie pomiędzy systemem kanalizacyjnym a budynkiem, które umożliwia bezpieczne i skuteczne usuwanie ścieków z obiektu. Przyłącze kanalizacyjne składa się z rur i odpowiednich elementów, takich jak studzienki, które zapewniają właściwy przepływ i utrzymanie higieny w systemie kanalizacyjnym. Dlatego też, odpowiednie zaprojektowanie i budowa przyłącza kanalizacyjnego jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego odprowadzania ścieków od użytkownika a także będąc w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami środowiskowymi.

Na podstawie jakiego dokumentu wykonuje się przyłącza kanalizacyjne AQUA Bielsko-Biała?

Przyłącza kanalizacji można zrealizować na podstawie zgłoszonego a w konsekwencji zatwierdzonego planu sytuacyjnego przyłącza kanalizacji Zgłoszenie z planem sytuacyjnym kierujemy do przedsiębiorstwa wod kan administrującego siecią na danym terenie. 

etapy przyłączenia do sieci wod-kan
przyłącze kanalizacji
ile kosztuje przyłącze kanalizacji

Jakie są wytyczne dla wykonania przyłączy kanalizacyjnych w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała:

1. Właściwa średnica rurociągu

Po pierwsze przyłącze kanalizacyjne powinno być wykonane średnicą zapewniającą odprowadzenie odpowiedniej ilości ścieków. O odpowiedni dobór tego parametru bez wątpienia zadba wybrany przez inwestora projektant wod kan gaz na etapie zgłaszania planu sytuacyjnego.

2. Odpowiednie materiały przyłącza kanalizacyjne AQUA Bielsko-Biała.

Po drugie rury, wykorzystywane do realizacji przyłączy mogą być dopuszczone  jeżeli są wykonane z  następujących materiałów:

A. Kanalizacja sanitarna:

 • nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)  PVC-U o ściankach litych (SN8 – SN34)
 • polipropylen PP (SN10 – SN16)
 • kamionka
 • żeliwo szare lub sferoidalne z wykładziną z cementu glinowego

B. Kanalizacja deszczowa:

 • nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)  PVC-U o ściankach litych (SN8 – SN34)
 • polipropylen PP (SN10 – SN16)
 • rury betonowe WIPRO lub BETRAS
 • żeliwo szare lub sferoidalne z wykładziną z cementu glinowego

C. Kanalizacja odcinki tłoczne:

 • polietylen PE100 RC/TS SDR 11 PN16 lub SDR 17 PN10

Studnie rewizyjne – elementem niezbędnym do właściwej eksploatacji przyłącza. Studnie zabudowujemy na każdej zmianie kierunku przepływu i i stosujemy następujące rodzaje i średnice: 

Materiał

 • poli(chlorek winylu)  PVC sztywność rury wznoszącej min. SN4
 • polipropylen PP
 • beton / żelbet

Średnice

 • min DN425mm – maksymalna głębokość zabudowy 2m
 • min DN600mm – powyżej 2m głębokości
 • min DN1000mm – powyżej 3m głębokości

Włazy

Należy stosować włazy okrągłe z żeliwa szarego bez zawiasów z zabezpieczeniem antykradzieżowym nade wszystko spełniające wymogi normy PN-EN 124.

3. Zagłębienie i posadowienie rurociągu kanalizacji– przyłącza kanalizacyjne AQUA Bielsko-Biała.

Rurociąg wody należy ułożyć w wykopie na głębokości ponad wszystko zapewniającej bezpieczne warunki funkcjonowania. I tak należy zachować głębokość przykrycia rurociągu na poziomie 1.2m ponad wierzch przewodu, natomiast w miejscu gdzie przykrycie jest mniejsze należy zastosować docieplenie. Odcinki przyłączy kanalizacyjnych  układać z minimalnym spadkiem odpowiednim, konkretnie to dla danej średnicy rurociągu:

 • DN150mm – 1.5%
 • DN200mm – 1.0%

Kanalizację należy układać na podsypce piaskowej 0.2m a także obsypując rurociąg do wysokości 0.3 ponad wierzch rury. Wykop należy zasypać stosując grunt rodzimy, należy pamiętać iż zabrania się stosowania  ziemi zbrylonej, torfu i korzeni.

4. Rodzaje włączeń do sieci– przyłącza kanalizacyjne AQUA Bielsko-Biała .

 • do istniejącego sięgacza – do odcinka zaślepionego, wykonanego rurociągu
 • do istniejącej studni – z włączeniem na wysokości powyżej kinety studni. Włączenie za pomocą tulei ochronnej (studnia betonowa) lub wkładki tzw. „IN SITU” (studnia tworzywowa)
 • do istniejącej studni – z włączeniem bezpośrednio do kinety studni, zachowując warunek podłączenia nad przewodem
 • bezpośrednio do odcinka sieci kanalizacyjnej – jest to włączenie od góry z zastosowaniem odpowiedniego odgałęzienia siodłowego

UWAGA

Zgodnie z treścią ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Art. 19a, ust. 10, pkt 2, nie pobiera się opłat za: „…włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym związane.”

5. Próba szczelności

Przechodząc do próby szczelności, zabudowany kanał należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą. Wszystkie łączenia powinny być odkryte w celu sprawdzenia ewentualnych przecieków.

FAQ 1: Kto wykonuje włączenie do sieci kanalizacyjnej?

Włączenie rurociągu do sieci kanalizacyjnej wykonuje AQUA S.A. , wykop przede wszystkim musi być przygotowany i odwodniony przez inwestora.

FAQ 2: Jakie są koszty budowy przyłączy kanalizacyjnych w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała?

Koszt budowy przyłączy wodociągowych w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała zależy od różnych czynników, takich jak odległość od głównej sieci dystrybucyjnej wody, stopień skomplikowania instalacji i dodatkowe wymagania dotyczące konkretnej nieruchomości. Zaleca się bezpośredni kontakt z wykonawcą wod kan w celu uzyskania wyceny kosztów opartej na indywidualnych okolicznościach.

FAQ 3: Czy potrzebuję zezwolenia na budowę przyłącza kanalizacji?

Tak, przed rozpoczęciem budowy przyłączy kanalizacyjnych w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała w istocie konieczne jest uzyskanie zatwierdzenia planu sytuacyjnego przyłącza kanalizacji. Wniosek o zezwolenie powinien być złożony do AQUA S.A. wraz z niezbędnymi dokumentami i w szczególności informacjami dotyczącymi lokalizacji i przeznaczenia przyłącza.

FAQ 4: Jak długo trwa proces budowy przyłączy kanalizacyjnych w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała?

Czas potrzebny na budowę przyłączy kanalizacyjnych może się różnić w zależności od konkretnych warunków a także czynników technicznych. Zazwyczaj proces obejmuje etapy, takie jak przygotowanie terenu, instalację, inspekcję i ostateczne zatwierdzenie. Aby uzyskać dokładne informacje na temat czasu trwania, zaleca się bezpośredni kontakt z wykonawcą robót wod kan.

Podsumowanie

Budowa przyłączy kanalizacyjnych zwłaszcza w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała wiąże się z określonymi wytycznymi, których przestrzeganie jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego odprowadzania  ścieków od lokalnych mieszkańców. Dlatego też składanie wniosków, przestrzeganie przepisów lokalnych, spełnianie wymagań technicznych i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa można zapewnić sprawną i efektywną budowę przyłączy.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram