Geodezja powykonawcza przyłącza AQUA S.A. – wymagania

Wprowadzenie – Geodezja powykonawcza przyłącza AQUA

Zatem dzisiaj na tapecie geodezja powykonawcza przyłącza AQUA S.A. W tym artykule omówimy temat geodezji powykonawczej przyłączy wod-kan dla firmy AQUA S.A. w Bielsku-Białej. Skoncentrujemy się wreszcie na roli geodetów w budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przedstawimy jakie korzyści przynosi ich praca dla bezpieczeństwa i przede wszystkim jakości tych systemów. Wobec tego przyjrzymy się, czym dokładnie jest geodezja powykonawcza. A także jakie etapy obejmuje, i jakie korzyści niesie dla firmy AQUA S.A. i jej klientów.

1. Czym jest geodezja powykonawcza?

Geodezja powykonawcza to proces pomiaru, dokumentowania a także analizy danych geodezyjnych po zakończeniu budowy infrastruktury. W przypadku przyłączy wodno-kanalizacyjnych obejmuje to szczegółowe pomiary i analizy. Pomiary te potwierdzają tak naprawdę zgodność wykonanych prac z projektem oraz spełnienie odpowiednich norm i wymagań technicznych.

2. Etapy geodezji powykonawczej

Przygotowanie do prac

Tak naprawdę pierwszym krokiem geodetów jest zapoznanie się z dokumentacją projektową. Po drugie muszą dokładnie ocenić, zakres wykonanego przyłącza wodno-kanalizacyjne w stosunku do otrzymanej dokumentacji. Następnie przygotowują się do pomiarów, wybierając odpowiednie narzędzia i sprzęt geodezyjny.

Pomiary terenowe

W efekcie kolejnym etapem jest wykonanie pomiarów na terenie, gdzie budowane są przyłącza wodno-kanalizacyjne. Geodeci dokładnie określają położenie rur, studzienek, zasuw nie mówiąc już o innych elementach infrastruktury, korzystając z technik GPS i tachimetrii.

Analiza danych

Po zakończeniu pomiarów geodeci analizują zgromadzone dane przy tym porównując je z dokumentacją projektową. Co więcej weryfikują poprawność wykonanych prac oraz identyfikują ewentualne niezgodności lub odchylenia od założeń projektowych.

Dokumentacja

W efekcie ostatnim etapem geodezji powykonawczej jest przygotowanie pełnej dokumentacji. Raporty, mapy, profile terenu i ewentualnie inne materiały to ogólnie mówiąc wynik tej dokumentacji. Wywiad ten stanowią niezbędne dowody zgodności infrastruktury z wymaganiami technicznymi nie mówiąc o tym iż są podstawą dla odbioru prac.

3. Geodezja powykonawcza przyłącza AQUA S.A. wymagania w stosunku do pomiaru przyłączy wodociągowych

Zgodnie z zapisami zarządzenia nr 3 Prezesa Zarządu AQUA S.A. z dnia 20-01-2010 r. w sprawie warunków jakie powinna spełniać powykonawcza dokumentacja geodezyjna. Geodezja powykonawcza przyłącza wody powinna zawierać następujące elementy:

 • Długości poszczególnych odcinków przyłącza.
 • Miary pozwalające jednoznacznie wyznaczyć w terenie położenie zasuwy domowej oraz przebieg przyłącza od zasuwy do miejsca wejścia do budynku.
 • Średnicę wewnętrzną, zewnętrzną i materiał z jakiego wykonano przyłącze.
 • Rzędne położenia wodociągu (w przypadku pomiaru zasypanego przewodu – rzędne terenu oraz głębokość położenia wodociągu).
 • Wykaz współrzędnych, poczynając od miejsca wcinki (tj. zasuwy/ do punktu wejścia do budynku oraz współrzędne co najmniej dwóch narożników ściany budynku, na której w/w punkt się znajduje.
 • Kopię mapy zasadniczej z klauzulą ODGiK oraz kopie szkiców polowych.
koszt geodezji powykonawczej przyłącza wod-kan

4. Geodezja powykonawcza przyłącza AQUA S.A. wymagania w stosunku do pomiaru przyłączy kanalizacyjnych

Z kolei geodezja powykonawcza przyłącza kanalizacji wg. powyższego zarządzenia powinna zawierać następujące elementy:

 • Odległość przewodu od budynku do studzienki, długości odcinków między środkami studzienek, średnice wewnętrzne przewodów, średnicę studzienek, materiał z jakiego zostało wykonane przyłącze.
 • Rzędne przewodów kanalizacyjnych w następujących punktach: a/ wyjście z budynku, b/ górne powierzchnie włazów studzienek kanalizacyjnych, c/  dna studzienek w kinecie, wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych.
 • Typ kanalizacji: ogólnospławna, sanitarna i deszczowa: Ko (ogólnospławna), Ks (sanitarna) Kd (deszczowa)
 • Wykazy współrzędnych włazów studzienek, osi geometrycznych studzienek
  o przekroju kołowym i narożniki komór o przekroju prostokątnym, ponadto wylot z budynku oraz współrzędne co najmniej dwóch narożników ściany budynku, na której w/w punkt się znajduje.
 • Kopię mapy zasadniczej z klauzulą ODGiK oraz kopie szkiców polowych.

5. Korzyści dla klientów a geodezja powykonawcza przyłącza AQUA S.A.

Zapewnienie jakości

Geodeci odgrywają niezwykle istotną rolę w zapewnieniu jakości wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Dzięki dokładnym pomiarom, możliwe jest wykrycie ewentualnych błędów wykonawczych i ich naprawa jeszcze przed oddaniem infrastruktury do użytku.

Bezpieczeństwo infrastruktury

Rzecz jasna poprawne wybudowanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa infrastruktury. Dzięki geodezji powykonawczej można uniknąć późniejszych wycieków a także niepotrzebnych uszkodzeń czy awarii. Które z pewnością mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość usług dla klientów AQUA S.A.

Ułatwienie ewentualnych modernizacji

Dokładna dokumentacja geodezyjna ułatwia ewentualne modernizacje lub rozbudowy infrastruktury w przyszłości. Dzięki temu firma AQUA S.A. może szybko i sprawnie wprowadzać ulepszenia w swoich systemach wodno-kanalizacyjnych, dostosowując je do zmieniających się potrzeb klientów.

Podsumowanie – Geodezja powykonawcza przyłącza AQUA

Geodezja powykonawcza przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla firmy AQUA S.A. to niezwykle ważny proces, który wpływa na jakość, bezpieczeństwo i rozwój infrastruktury. Dzięki precyzyjnym pomiarom i analizie danych geodeci zapewniają zgodność wykonanych prac z projektem, co ma kluczowe znaczenie dla zadowolenia klientów i długoterminowego sukcesu firmy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego procesu, skontaktuj się z SWN INŻYNIERIA, z przyjemnością udzielimy Ci dodatkowych informacji.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czym jest geodezja powykonawcza? Geodezja powykonawcza to proces pomiaru, dokumentowania i analizy danych geodezyjnych po zakończeniu budowy infrastruktury.
 2. Jakie są etapy geodezji powykonawczej? Etapy geodezji powykonawczej to: przygotowanie do prac, pomiary terenowe, analiza danych oraz przygotowanie dokumentacji.
 3. Jak geodezja powykonawcza wpływa na jakość przyłączy wodno-kanalizacyjnych? Geodezja powykonawcza zapewnia jakość wykonanych prac i pomaga wykryć ewentualne błędy wykonawcze jeszcze przed oddaniem infrastruktury do użytku.
 4. Jakie korzyści niesie geodezja powykonawcza dla firmy AQUA S.A. i jej klientów? Geodezja powykonawcza zapewnia bezpieczeństwo infrastruktury, ułatwia ewentualne modernizacje i rozbudowy oraz zwiększa jakość usług dla klientów AQUA S.A.
 5. Czy geodezja powykonawcza jest istotnym elementem dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej? Tak, geodezja powykonawcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu jakości, bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej firmy AQUA S.A.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram