Projekt sieci wodociągowej Bielsko-Biała wytyczne AQUA S.A.

Projekt sieci wodociągowej Bielsko-Biała

Projekt sieci wodociągowej Bielsko-Biała Wprowadzenie

Zatem w dzisiejszym artykule omówimy temat projektu sieci wodociągowej, kluczowe kroki i procedury związane z jej budową. Projekt budowy sieci wodociągowej to złożony proces, który wymaga starannego planowania i spełnienia określonych wymogów. Ważne jest zrozumienie wytycznych i przepisów ustalonych przez AQUA S.A. w zakresie budowy później tych sieci wodociągowych. Niniejszy artykuł zapewni Ci wyczerpujące informacje na temat wytycznych dotyczących budowy sieci wodociągowych zwłaszcza w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała, dzięki czemu zapewni jasne zrozumienie procesu dla niezbędnych do podjęcia kroków.

Projekt budowlany sieci wodociągowej cz.1 - dokumentacja formalna - prawna
Projekt budowlany sieci wodociągowej cz.2 - dokumentacja rysunkowa
Projekt budowlany sieci wodociągowej cz.3 - składowe projektu budowlanego według ustawodawcy

Czym jest projekt sieci wodociągowej?

Projekt sieci wodociągowej to dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i projektu technicznego opracowana w celu zaprojektowania, planowania i budowy systemu dostarczania wody pitnej do określonego obszaru lub społeczności. Jest to istotny element procesu planowania i budowy infrastruktury wodociągowej, który obejmuje rozmieszczenie rur, zaworów, pomp, zbiorników i innych elementów, które umożliwiają przesyłanie i dystrybucję wody pitnej od źródła do miejsc jej odbioru, takich jak domy, przedsiębiorstwa czy instytucje. Projekt sieci wodociągowej może wykonać tylko i wyłącznie doświadczony i posiadający odpowiednie uprawnienia projektant instalacji sanitarnych lub biuro projektowe posiadające odpowiednią kadrę.

Na podstawie jakiego dokumentu wykonuje się projekt sieci wodociągowej?

Ściśle mówiąc projekt sieci wodociągowej można zrealizować na podstawie wytycznych wskazanych w warunkach technicznych budowy sieci wodociągowej otrzymanych od przedsiębiorstwa wodno kanalizacyjnego.

Jakie są wymagania dla wykonania projektu sieci wodociągowej w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała:

Projekt musi być opracowany wyłącznie na zaktualizowanych podkładach geodezyjnych …”

1. Mapa do celów projektowych (aktualne podkłady geodezyjne)

Po pierwsze mapa do celów projektowych to dokument geodezyjny który jest niezbędny do realizacji projektu budowlanego. Po drugie zakres opracowania mapy oraz procedury jej tworzenia były regulowane przez uchylone rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 roku. I po trzecie mapa do celów projektowych pełni istotną rolę w procesie projektowania, budowy, remontu oraz utrzymania obiektów budowlanych, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

2. Wytyczne ws materiałów do wykonania projektu sieci wodociągowej Bielsko-Biała AQUA S.A.

Rury, kształtki a także armatura wykorzystywane do realizacji projektu sieci wodociągowej muszą posiadać pozytywną ocenę higieniczną PZH. Materiały z jakich powinny być wykonane to:

Rurociągi – mówiąc w skrócie to system przewodów zaprojektowany do przesyłania wody z jednego miejsca do drugiego. Należy projektować rurociągi z następujących materiałów:

 • polietylen PE100 RC/TS SDR 11 PN16 – zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe. W przypadku przewiertów należy stosować rury dwuwarstwowe gwarantującą ochronę rury wewnętrznej przed uszkodzeniem;
 • żeliwo sferoidalne z wykładziną cementową lub poliuretanową – połączenia kielichowe blokowane z uszczelkami EPDM, połączenia kołnierzowe
 • stal nierdzewna i kwasoodporna – stosowana w komorach i pompowniach, łączenie poprzez spawanie

Zasuwy – używana do kontrolowania przepływu wody w rurociągu. Zasuwa umożliwia otwieranie i zamykanie rurociągu w celu kontroli przepływu wody. I tak należy stosować następujący rodzaj zasuw: 

 • z żywicy POM z króćcami PE100 SDR 11 dla średnic do DN50mm
 • z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe dla średnic od DN65mm

Ponadto dla zasuw stosować wyłącznie przedłużenia w wykonaniu teleskopowym. Skrzynki montować zachowując w szczególności odległość dolnej strony pokrywy skrzynki od wystającego trzpienia na poziomie 0.2m.

Hydranty – urządzenie umieszczone na sieci wodociągowej, które umożliwia dostęp do wody w razie pożaru lub innych sytuacji awaryjnych. Należy stosować następujący rodzaj hydrantów: 

 • hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem z żeliwa sferoidalnego;
 • hydrant nadziemny z zabezpieczeniem zamknięcia wody w przypadku złamania z żeliwa sferoidalnego.
 • elementy zamykające (grzyb i kule) całkowicie zwulkanizowane

3. Zagłębienie i posadowienie rurociągu wraz z armaturą – Projekt sieci wodociągowej Bielsko-Biała wytyczne AQUA

Rurociąg wody należy ułożyć w wykopie na głębokości zapewniającej bezpieczne warunki rzecz jasna przed przemarzaniem. I tak należy zachować głębokość przykrycia wodociągu na poziomie od 1.4m do max 2.5m. Wodociąg należy układać na podsypce piaskowej 0.2m a także obsypując go do wysokości 0.3 ponad wierzch rury. Przejścia przez ściany budynków wykonywać w rurach ochronnych.

4. Rodzaje włączeń do sieci– Projekt sieci wodociągowej Bielsko-Biała wytyczne AQUA

Rodzaj włączenia do sieci wodociągowej zależy od materiały z jakiego dana sieć jest wykonana, i tak:

 • dla rur stalowych – za pomocą opaski odcinającej z żeliwa sferoidalnego
 • dla rur z PE – za pomocą obejmy elektrooporowej do nawiercania
 • dla rur z PVC – za pomocą opaski odcinającej z żeliwa sferoidalnego

Należy zaznaczyć że wymieniono najbardziej popularne rodzaje włączeń. Można wykonać włączenie za pomocą kila innych rozwiązań.

5. Punkty pomiarowe

Na odcinkach sieci wodociągowej projektowanych z tworzyw sztucznych oraz w przypadku większej odległości niż 30m od projektowanej armatury należy zabudować punkty pomiarowe

6. Podsypka i obsypka piaskowa

Projektowany wodociąg należy układać na podłożu z obsypki z piasku gruboziarnistego (20cm po zagęszczeniu). Natomiast warstwa obsypki powinna wynosić 30cm również po zagęszczeniu. W przypadku dużego napływu wody gruntowej lub powierzchniowej do wykopu, należy zastosować zamiennie pospółki sortowanej od 2 do 20mm. Przy zaprojektowaniu rurociągów o ściankach wzmocnionych, nie wymaga się stosowania podsypki i obsypki piaskowej w przypadku gdy grunt nie zawiera ostrych frakcji.

7. Oznaczenie wodociągu

Na warstwie projektowanej obsypki piaskowej (ok. 30cm) należy ułożyć taśmę identyfikacyjno – ostrzegawczą na całej długości projektowanego wodociągu. Należy zaprojektować taśmę z wkładką metalową, którą należy łączyć z żeliwnymi elementami armatury zlokalizowanej na sieci wodociągowej.

Podsumowanie

Projekt sieci wodociągowej Bielsko-Biała zgodny z wytycznymi AQUA to inwestycja w przyszłość miasta i jego mieszkańców. Poprawa jakości wody pitnej, modernizacja infrastruktury oraz zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi to kluczowe elementy tego zadania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego procesu, skontaktuj się z SWN INŻYNIERIA, z przyjemnością udzielimy Ci dodatkowych informacji.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram