Projekt sieci kanalizacyjnej Bielsko-Biała wytyczne AQUA S.A.

Projekt sieci kanalizacyjnej Bielsko-Biała

Projekt sieci kanalizacyjnej Bielsko-Biała Wprowadzenie

Zatem w niniejszym artykule omówimy projektowanie i budowę sieci kanalizacyjnej, przedstawiając kluczowe etapy i procedury z nimi związane. Właściwie budowa sieci kanalizacyjnej jest procesem skomplikowanym, który wymaga starannego planowania i spełnienia określonych wymagań. Istotne jest pełne zrozumienie zarówno wytycznych jak i przepisów określonych przez firmę AQUA S.A. dotyczących budowy takich systemów kanalizacyjnych. Ten artykuł dostarczy wyczerpujących informacji na temat wytycznych dotyczących budowy sieci kanalizacyjnych, zwłaszcza w obszarze administracyjnym firmy AQUA S.A. w Bielsku-Białej. Dzięki temu będziesz miał/a pełne zrozumienie procesu, co pomoże Ci podejmować niezbędne kroki w tym obszarze.

Sieć kanalizacyjna projekt budowlany
Projektowanie sieci kanalizacyjnych

Czym jest projekt sieci kanalizacyjnej?

Mówiąc w skrócie projekt sieci kanalizacyjnej to kompleksowa dokumentacja, która obejmuje projekt budowlany i projekt techniczny. Jest ona opracowana w celu zaplanowania, projektowania i realizacji systemu odprowadzania ścieków z określonego obszaru lub społeczności. Poza tym stanowi kluczowy etap w procesie planowania i budowy infrastruktury kanalizacyjnej, uwzględniając rozmieszczenie rur, studzienek rewizyjnych, pompowni, zbiorników i innych niezbędnych elementów. Skutkiem tego te komponenty pozwalają na przesyłanie ścieków od źródła ich powstania do docelowego miejsca, gdzie zostaną one poddane procesowi oczyszczania.

Jednak projekt sieci kanalizacyjnej może być przygotowany jedynie przez doświadczonych projektantów instalacji sanitarnych lub przez biuro projektowe, które posiada odpowiednią kadrę oraz uprawnienia do tego rodzaju prac. Jest to istotne zapewnienie, aby zaprojektowana sieć spełniała wszystkie normy i wymagania, zapewniając efektywne i bezpieczne odprowadzanie ścieków.

Na podstawie jakiego dokumentu wykonuje się projekt sieci kanalizacyjnej?

Ściśle mówiąc projekt sieci kanalizacyjnej można zrealizować na podstawie wytycznych wskazanych w warunkach technicznych budowy sieci kanalizacyjnej otrzymanych od przedsiębiorstwa wodno kanalizacyjnego.

Jakie są wymagania dla wykonania projektu sieci kanalizacyjnej w administracji AQUA S.A. Bielsko-Biała:

Projekt musi być opracowany wyłącznie na zaktualizowanych podkładach geodezyjnych …”

1. Mapa do celów projektowych (aktualne podkłady geodezyjne)

Po pierwsze mapa do celów projektowych to dokument geodezyjny który jest niezbędny do realizacji projektu budowlanego. Po drugie zakres opracowania mapy oraz procedury jej tworzenia były regulowane przez uchylone rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 roku. I po trzecie mapa do celów projektowych pełni istotną rolę w procesie projektowania, budowy, remontu oraz utrzymania obiektów budowlanych, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

2. Wytyczne ws materiałów do wykonania projektu sieci kanalizacyjnej Bielsko-Biała AQUA S.A.

Rury, kształtki a także armatura wykorzystywane do realizacji projektu sieci kanalizacyjnej muszą posiadać pozytywną ocenę higieniczną PZH. Materiały z jakich powinny być wykonane to:

Rurociągi – mówiąc w skrócie to system przewodów zaprojektowany do przesyłania ścieków od odbiorców na oczyszczanie. Rurociągi należy projektować z następujących materiałów:

Odcinki kanalizacji grawitacyjne

 • nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)  PVC-U o ściankach litych (SN8 – SN34)
 • polipropylen PP (SN10 – SN16)
 • kamionka
 • żeliwo szare lub sferoidalne z wykładziną z cementu glinowego

Odcinki kanalizacji ciśnieniowe

 • polietylen PE100 RC/TS SDR 11 PN16 lub SDR 17 PN10

minimalne spadki dla odcinków kanalizacji:

 • DN200 – 0.5%
 • DN250 – 0.4%
 • DN300 – 0.33%
 • DN400 – 0.25%
 • DN500 – 0.2%

Studnie rewizyjne – elementem niezbędnym do właściwej eksploatacji sieci. Studnie zabudowujemy na każdej zmianie kierunku przepływu i i stosujemy następujące rodzaje i średnice: 

Materiał

 • poli(chlorek winylu)  PVC sztywność rury wznoszącej min. SN4
 • polipropylen PP
 • beton / żelbet – klasa wytrzymałości betonu min. C34/45, nasiąkliwość max 5%, betonowe elementy studzienek powinny być zgodne z PN-EN 1917:2004 lub równoważnej

Sztywność obwodowa rury wznoszącej (trzonu karbonowego powinna wynosić min. SN4 kN/m2. Segmenty studni należy łączyć poprzez zastosowanie uszczelek EPDM. Studnie o średnicach 425mm i 600mm muszą posiadać adaptery o ściankach pełnych, teleskopowe, łączone na uszczelkach.

Klasa wytrzymałości betonu min. C34/45, nasiąkliwość max 5%, betonowe elementy studzienek powinny być zgodne z PN-EN 1917:2004 lub równoważnej. Element denny wewnątrz powinien mieć ukształtowaną kinetę oraz zamontowane fabrycznie krućce dostudzienne o odpowiedniej średnicy.

Średnice

 • min DN425mm – maksymalna głębokość zabudowy 2m
 • min DN600mm – powyżej 2m głębokości
 • min DN1000mm – powyżej 3m głębokości

Włazy

Należy stosować włazy okrągłe z żeliwa szarego bez zawiasów z zabezpieczeniem antykradzieżowym nade wszystko spełniające wymogi normy PN-EN 124. Klasy włazów dostosować do miejsca ich zabudowy.

3. Zagłębienie i posadowienie kanalizacji Projekt sieci kanalizacyjnej Bielsko-Biała wytyczne AQUA

Rurociągi kanalizacji należy ułożyć w wykopie na głębokości zapewniającej bezpieczne warunki rzecz jasna przed przemarzaniem. I tak należy zachować głębokość przykrycia kanalizacji grawitacyjnej na poziomie od 1.20m natomiast kanalizacji tłocznej na poziomie 1.40m. Kanalizację należy układać na podsypce piaskowej 0.2m a także obsypując go do wysokości 0.3 ponad wierzch rury.

4. Rodzaje włączeń do sieci– Projekt sieci kanalizacyjnej Bielsko-Biała wytyczne AQUA

 • dla rur stalowych – za pomocą opaski odcinającej z żeliwa sferoidalnego
 • dla rur z PE – za pomocą obejmy elektrooporowej do nawiercania
 • dla rur z PVC – za pomocą opaski odcinającej z żeliwa sferoidalnego

Należy zaznaczyć że wymieniono najbardziej popularne rodzaje włączeń. Można wykonać włączenie za pomocą kila innych rozwiązań.

6. Podsypka i obsypka piaskowa

Projektowaną kanalizację należy układać najpierw na podłożu z obsypki z piasku gruboziarnistego (20cm po zagęszczeniu). Natomiast warstwa obsypki powinna wynosić 30cm również po zagęszczeniu.

Podsumowanie

Dzięki właściwemu projektowaniu i starannemu planowaniu, sieć kanalizacyjna w administracji AQUA S.A. w Bielsku-Białej może tak naprawdę skutecznie przesyłać ścieki do oczyszczalni. W efekcie przyczyniając się do ochrony środowiska i zapewnienia komfortu mieszkańcom miasta.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego procesu, skontaktuj się z SWN INŻYNIERIA, z przyjemnością udzielimy Ci dodatkowych informacji.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram