RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA KLIENTÓW SWN INŻYNIERIA
WOJCIECH SKUPIEŃ SEBASTIAN NOWAK SPÓŁKA CYWILNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO ) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) SWN INŻYNIERIA WOJCIECH SKUPIEŃ SEBASTIAN NOWAK SPÓŁKA CYWILNA informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Inwestora jest SWN INŻYNIERIA WOJCIECH SKUPIEŃ SEBASTIAN NOWAK SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 28B.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej : biuro@swn.com.pl, lub listownie na adres: SWN INŻYNIERIA WOJCIECH SKUPIEŃ SEBASTIAN NOWAK SPÓŁKA CYWILNA ul. Pocztowa 28B, 43-300 Bielsko-Biała.
  3. Dane osobowe Inwestora w zakresie: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres email, PESEL/ REGON/ NIP /NR DOWODU OSOBISTEGO, adres korespondencyjny będą przetwarzane w celach określonych w pełnomocnictwie do występowania w imieniu Inwestora.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. f. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – prawnie uzasadniony interes Inwestora który przekazał dane osobowe SWN INŻYNIERIA WOJCIECH SKUPIEŃ SEBASTIAN NOWAK SPÓŁKA CYWILNA, a także prawnie uzasadniony interes SWN INŻYNIERIA WOJCIECH SKUPIEŃ SEBASTIAN NOWAK SPÓŁKA CYWILNA. Uzasadnionym interesem Inwestora, który przekazał dane oraz SWN INŻYNIERIA WOJCIECH SKUPIEŃ SEBASTIAN NOWAK SPÓŁKA CYWILNA jest możliwość wykonania czynności opisanych w pełnomocnictwie. Dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy SWN INŻYNIERIA WOJCIECH SKUPIEŃ SEBASTIAN NOWAK SPÓŁKA CYWILNA a Inwestorem.
  5. Odbiorcą danych osobowych będą: podmioty upoważnione przepisami prawa, osoby działające w imieniu Administratora, osoby współpracujące z Administratorem w zakresie rozpatrywania wniosku i przygotowania wyceny,  podmioty świadczące usługi pocztowe,  kurierskie, prawne, audytowe.
  6. Inwestor posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
  7. Inwestor posiada prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W takiej sytuacji, Administrator po rozpatrzeniu wniosku aby przetwarzać państwa dane będzie musiał wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które uznawane są jako nadrzędne wobec interesów Inwestora, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z zawartej umowy a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów.
  9. Inwestor ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  10. Podanie danych osobowych jest niezbędne na potrzeby udzielenia pełnomocnictwa przez Inwestora, który jest  klientem SWN INŻYNIERIA WOJCIECH SKUPIEŃ SEBASTIAN NOWAK SPÓŁKA CYWILNA. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy SWN INŻYNIERIA WOJCIECH SKUPIEŃ SEBASTIAN NOWAK SPÓŁKA CYWILNA a Inwestorem.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram