Procedura przyłączenia do sieci wod-kan w m. Bielsko-Biała.

Projekt przyłącza wodociągowego przyłącza kanalizacji AQUA Bielsko

Projekt przyłącza AQUA Bielsko SWN INŻYNIERIA
SWN INŻYNIERIA przyłącze wody kanalizacji gazu bielsko biała

Wykonanie projektu przyłącza wody i kanalizacji AQUA Bielsko.

Projekt przyłącza AQUA Bielsko.

Za realizację usług w zakresie gospodarki ściekowej w Bielsku-Białej a więc doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków odpowiada spółka AQUA S.A.

I tak aby przyłączyć się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zacznijmy od projektu przyłącza tzw. planu sytuacyjnego.

Należy wystąpić do AQUA S.A. o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych F-PG1-022-000. W efekcie czas oczekiwania to ok 2 tygodnie. Po otrzymaniu informacji występujemy o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej F-PG1-003-008 i/lub F-PG1-023-000. Okres oczekiwania reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ustalając:

21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Do każdego z wniosków niezbędne jest załączenie mapy zasadniczej (dwa egzemplarze w skali 1:500 lub 1:1000). Mapy pobierzemy w Urzędzie Miasta Bielsko-Biała w Wydziale Geodezji i Kartografii IV piętro. Należy wypełnić wnioski P i P1 lub złożyć wniosek online na portalu iwniosek.um.bielsko.pl

Wnioski składane do AQUA S.A. kierujemy na adres  43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 17 lub wysyłamy mailowo na adres dziennikpodawczy@aqua.com.pl

Zatem Posiadając warunki techniczne przyłączenia do sieci należy pamiętać aby skontaktować się z biurem projektowym. Wykonamy plan sytuacyjny tj. projekt techniczny przyłącza realizując od momentu podpisania umowy do jego uzgodnienia. Zdarza się w niektórych przypadkach iż należy zaprojektować sieci wodno kanalizacyjną.

Wykonanie projektu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Aby wykonać przyłącze do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy uzyskać pozytywne uzgodnienie projektu technicznego przyłącza . Na taką klauzulę składa się szereg opinii uzgodnień w końcu obliczeń i rysunków. Biuro projektowe wykona za Państw całą procedurę od A do Z.

Odbiór projektu przyłączy wody i kanalizacji przez AQUA

Kompletny projekt składamy do AQUA S.A. w przypadku braku uwag na dokumentacji jest stosowana adnotacja o klauzuli uzgadniającej. Inwestor może wykonywać uzgodnione przyłącze.

Poniżej pozostałe procedury dla odpowiednich regionów:

Bieżące informacje odnośnie BIURO PROJEKTOWE WOD KAN GAZ BIELSKO – BIAŁA na stronie https://www.facebook.com/swninzynieria oraz dodatkowo na profilu firmy na portalu Google.

SWN INŻYNIERIA

BIURO PROJEKTOWE WOD KAN GAZ BIELSKO - BIAŁA, Pisarzowice, Kozy, projekty przyłączy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.
projekty przyłączy i sieci wod kan

SN